AV EV Kenniscentrum

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de vereniging, stichting, gemeente of andere relevante organisatie.
b. Opdrachtnemer: Stichting EV-Kenniscentrum.
c. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening of samenwerking.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden gelden voor elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanmelding door Opdrachtnemer retour is ontvangen of de afspraken door Opdrachtnemer zijn bevestigd. De bevestiging van de opdracht middels de aanmelding per email is gebaseerd op de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte informatie.

3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

5.2 Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie die ter uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

5.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

5.4 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 6 Geheimhouding
6.1 Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

 6.2 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7 Intellectuele eigendom
7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen methoden, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

7.3 Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer naam/logo/beeldmerk van Opdrachtgever mag publiceren onder referenties op de website van Opdrachtnemer.

Artikel 8 Vergoeding
8.1 De vergoeding voor de werkzaamheden van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. 8.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding afspreken. 8.3 De vastgestelde tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aangegeven wijze.

9.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Opdrachtnemer maakt als gevolg van het niet (tijdig) na- komen door de Aanvrager van diens betalingsverplichting, zijn voor rekening van de Aanvrager. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15% (vijftien procent) van de gevorderde hoofdsom (exclusief rente) met een minimum van € 128,00 (éénhonderdachtentwintig Euro). Ingeval de werkelijk gemaakte kosten lager zijn dan het minimumbedrag, geldt het minimumbedrag als een contractuele boete. Het door de Aanvrager ingevolge deze bepaling verschuldigde bedrag komt Opdrachtnemer ook toe wanneer haar incassomaatregelen zich hebben beperkt tot het verrichten van een of enkele handelingen (bijvoorbeeld het verzenden van slechts één of enkele sommatiebrieven).

Artikel 10 Reclames
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de Opdrachtnemer.

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de gebreken herstellen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen als in deze algemene voorwaarden bepaald.

Artikel 11 Opzegging
11.1 Opdrachtnemer kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. 1

1.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, vermogensschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

Artikel 13 Toepasselijk
recht 13.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ZeelandWest-Brabant.

13.3 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

AV EV Lesmateriaal

1. Algemeen
1.1 Verkoper is Stichting EV-Kenniscentrum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82000573.

1.2 Koper: De natuurlijke persoon die daadwerkelijk EV-Lesmateriaal downloadt van de website van EV-Kenniscentrum al dan niet om niet. Het EV-lesmateriaal bestaat uit onder meer pdf-bestanden, PowerPoint bestanden, MS Word bestanden, etc.

1.3 EV-Lesmateriaal: Is lesmateriaal welke gebruikt wordt om het publiek bekend te maken met elektrisch rijden en zo te stimuleren dat meer mensen elektrisch gaan rijden. 

2. Gebruik
2.1 Stichting EV-Kenniscentrum spant zich maximaal in het lesmateriaal up-to-date te houden. Hiervoor maakt Stichting EV-Kenniscentrum gebruik van kennispartners. De kennispartners worden zorgvuldig geselecteerd en beschikken over relevante kennis met betrekking tot de door Stichting EV-Kenniscentrum aangeboden EV-lesmateriaal. Desondanks kan het voorkomen dat de aangeboden kennis niet correct of up-to-date is. Stichting EV-Kenniscentrum en kennispartners zijn hiervoor niet aansprakelijk.

2.2 De koper kan via kenniscentrum.nl een account aanmaken, waarin een overzicht van de door de Koper gewenste EV-lesmaterialen is opgenomen. Een account is persoonlijk en mag niet door derden worden gebruikt. Een account wordt door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord afgeschermd voor onbevoegden. De Koper dient het wachtwoord strikt geheim te houden. Alle handelingen op het account die na aanmelding met de gebruikersnaam en wachtwoord plaatsvinden worden geacht door cursist te zijn verricht. 

2.3 Stichting EV-kenniscentrum heeft het recht te allen tijde om een account (tijdelijk) te blokkeren, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling of waarschuwing. Dit kan plaatsvinden als Stichting EV-Kenniscentrum het redelijke vermoeden heeft dat met een account in strijd wordt gehandeld met de wet of deze algemene voorwaarden.

3 Betaling
3.1 Voor EV-lesmaterialen is de vergoeding verschuldigd die bij het desbetreffende document staat vermeld. Betaling vindt vooraf plaats, via betaalmethoden die tijdens het bestelproces worden weergegeven.

3.2 Facturatie van de vergoeding geschiedt op elektronische wijze. De factuur zal als PDF beschikbaar worden gesteld en per e-mail naar Koper worden gestuurd.

4. Herroeping en garantie
Het wettelijke herroepingsrecht voor een Koper die als consument kan worden beschouwd is uitgesloten, aangezien Verkoper digitale inhoud levert, anders dan een materiële drager.

5. Intellectuele eigendom
5.1 De auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom op door Stichting EV-Kenniscentrum geleverde EV-lesmaterialen berusten bij Stichting EV-Kenniscentrum of haar kennispartners. Koper krijgt alleen het recht de EV-lesmaterialen te gebruiken voor eigen doeleinden. Het is niet toegestaan om met de gekochte EV-lesmaterialen van Stichting EV-Kenniscentrum zelf als aanbieder van deze EV-lesmaterialen op te treden.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Voor zover EV-Kenniscentrum toerekenbaar tekortschiet en koper daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van aankoopsom van de EV-lesmaterialen.

6.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen en reputatieschade.

7. Privacy
Stichting EV-Kenniscentrum gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van Koper en zal de gegevens die Koper invult vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de Privacyverklaring op de website van de Stichting EV-Kenniscentrum. 

8. Overmacht
Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen in ieder geval verstaan: oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen die uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of kostbaar maken, brand, epidemieën, verkeersopstoppingen en valutawijzigingen. Verkoper kan ook beroep doen op overmacht indien de betreffende omstandigheden zich voordoet bij de kennispartner van wie Verkoper (deels) de informatie betrekt.

9. Toepasselijk recht
9.1 Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Verkoper en Koper, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

9.3 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

AV Cursisten

1 Definities
1.1 Verkoper is Stichting EV-Kenniscentrum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82000573.

1.2 Cursist: De natuurlijke persoon die daadwerkelijk een e-learning cursus volgt op evkenniscentrum.nl.

1.3 Cursustarief: Het verschuldigde tarief voor het volgen van een e-learning cursus.

1.4 E-learning: Is elke leervorm die gebruikmaakt van een computernetwerk voor distributie, communicatie over en weer en facilitering. E-learning begint net zoals de woorden e-mail, e-zine, e-business en e-commerce met een 'e'. Deze e duidt op een elektronische component: in dit geval duidt de 'e' op het gebruik van de elektronische snelweg (internet) en de bijbehorende technologie. Het is een middel om afstandsonderwijs mogelijk te maken.

2. Gebruik
2.1 Stichting EV-Kenniscentrum spant zich maximaal in de e-learnings up-to-date te houden. Hiervoor maakt Stichting EV-Kenniscentrum gebruik van kennispartners. De kennispartners worden zorgvuldig geselecteerd en beschikken over relevante kennis met betrekking tot de door Stichting EV-Kenniscentrum aangeboden elearnings. Desondanks kan het voorkomen dat de aangeboden kennis niet correct of up-to-date is. Stichting EV-Kenniscentrum en kennispartners zijn hiervoor niet aansprakelijk.

2.2 De koper kan via kenniscentrum.nl een account aanmaken, waarin een overzicht van de door de cursist bestelde e-learnings is opgenomen. Een account is persoonlijk en mag niet door derden worden gebruikt. Een account wordt door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord afgeschermd voor onbevoegden. De cursist dient het wachtwoord strikt geheim te houden. Alle handelingen op het account die na aanmelding met de gebruikersnaam en wachtwoord plaatsvinden worden geacht door cursist te zijn verricht.

2.3 E-learning mag niet op een zodanige wijze worden gebruikt dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan Stichting EV-Kenniscentrum of derden. In het bijzonder mogen geen virussen via e-learning worden verspreid, dan wel op andere wijzen apparaten of systemen worden verstoord van Stichting EV-kenniscentrum of derden.

2.4 Stichting EV-kenniscentrum heeft het recht te allen tijde om een account (tijdelijk) te blokkeren, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling of waarschuwing. Dit kan plaatsvinden als Stichting EV-Kenniscentrum het redelijke vermoeden heeft dat met een account in strijd wordt gehandeld met de wet of deze algemene voorwaarden.

3 Betaling
3.1 Voor een e-learning is de vergoeding verschuldigd die bij het desbetreffende document staat vermeld. Betaling vindt vooraf plaats, via betaalmethoden die tijdens het bestelproces worden weergegeven. 3.2 Facturatie van de vergoeding geschiedt op elektronische wijze. De factuur zal als PDF beschikbaar worden gesteld en per e-mail naar cursist worden gestuurd.

4. Herroeping en garantie
4.1 Het wettelijke herroepingsrecht voor een koper die als consument kan worden beschouwd is uitgesloten, aangezien Verkoper digitale inhoud levert, anders dan een materiële drager.

5. Intellectuele eigendom
De auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom op door Stichting EV-Kenniscentrum geleverde e-learnings berusten bij Stichting EV-Kenniscentrum of haar kennispartners. Cursist krijgt alleen het recht de e-learning te gebruiken voor eigen doeleinden. Het is niet toegestaan om met de gekochte e-learning van Stichting EV-Kenniscentrum zelf als aanbieder van deze e-learning op te treden.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Voor zover EV-Kenniscentrum toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van cursusgelden.

6.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen en reputatieschade.

7. Privacy
Stichting EV-Kenniscentrum gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van cursisten en zal de gegevens die cursist invult vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de Privacyverklaring op de webside van de Stichting EV-Kenniscentrum.

8. Overmacht
Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen in ieder geval verstaan: oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen die uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of kostbaar maken, brand, epidemieën, verkeersopstoppingen en valutawijzigingen. Verkoper kan ook beroep doen op overmacht indien de betreffende omstandigheden zich voordoet bij de kennispartner van wie Verkoper (deels) de informatie betrekt.

9. Toepasselijk recht
9.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

9.3 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Zet de eerste stap naar
meer kennis over elektrisch vervoer
Het EV Kenniscentrum is dé plek waar EV Experts samenwerken om
hun kennis en inspiratie met jou te delen. Kennisbank
Onze partners
Copyrights © 2022 All Rights Reserved