ARTIKEL 1 DEFINITIES

1. In deze Inschrijfvoorwaarden voor individuele deelname aan trainingen, cursussen en opleiding, danwel evenementen, bij het EV Kenniscentrum, wordt verstaan onder:

 • Aanmeldingsformulier
  Het formulier dat het EV Kenniscentrum beschikbaar stelt en waarmee een Deelnemer voor deelname aan een Evenement wordt aangemeld. De aanmelding wordt door het EV Kenniscentrum schriftelijk, via email bevestigd.
 • Aanvrager
  Een natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf en die zich overeenkomstig deze Inschrijfvoorwaarden voor deelname aan een Evenement aanmeldt of het bedrijf c.q. de instantie die een Deelnemer aanmeldt; tevens degene die het Evenementtarief betaalt. 
 • Deelnemer
  De natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan het Evenement zal deelnemen. 
 • Evenement
  Elke soort training of opleiding door het EV Kenniscentrum georganiseerd. 
 • Evenementdatum
  Datum waarop het Evenement van start gaat. 
 • Evenementtarief
  Het verschuldigde tarief voor deelname aan een Evenement. Dit Evenementtarief betreft een Netto- dan wel Brutotarief: Netto: het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor deelname aan een Evenement, waarbij eventuele van toepassing zijnde OOMT-stimuleringen al voorwaardelijk zijn verrekend. De toekenning van de OOMT-stimuleringen wordt definitief op voorwaarde dat de Aanvrager bij OOMT is aangesloten en de Deelnemer bij het Evenement present is geweest, hetgeen middels een digitale presentielijst van de digitale leergangen kan worden bevestigd. Voor meerdaagse Evenementen geldt dat de Deelnemer op alle dagen van het Evenement bewijsbaar present is geweest.
  Bruto: het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor deelname aan een Evenement, waarbij eventuele van toepassing zijnde OOMT-stimuleringen nog niet zijn verrekend. Dit geschiedt achteraf onder voorwaarde dat Aanvrager bij OOMT is aangesloten en de Deelnemer bij het Evenement present is geweest, hetgeen middels een digitale presentielijst van de digitale leergangen kan worden bevestigd. Voor meerdaagse Evenementen geldt dat de Deelnemer op alle dagen van het Evenement bewijsbaar present is geweest. De hoogte van het bedrag van de van toepassing zijnde OOMT-stimuleringen wordt ter informatie op de factuur vermeld. 
 • Overmacht
  Naast wat in wet- en regelgeving en jurisprudentie onder overmacht wordt begrepen, wordt in deze al- gemene voorwaarden ook onder overmacht ver- staan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop het EV Kenniscentrum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het EV Kenniscentrum niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval de onmogelijkheid de overeenkomst uit te voeren vanwege verhindering van door het EV Kenniscentrum ingeschakelde derden, evenals onmogelijkheid voor het EV Kenniscentrum ten gevolge van ziekte, stakingen, verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, stoornissen in transport en post en/of telecommunicatie evenals storingen in netwerken, infrastructuur en computerinbraak. Voornoemde opsomming is niet limitatief.
 • Verhinderdata
  Data waarop Deelnemer is verhinderd om aan een Evenement deel te nemen.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

1. Deze Inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van het EV Kenniscentrum in verband met de individuele deelname aan Evenementen, evenals op alle overeenkomsten die met het EV Kenniscentrum ter zake daarvan tot stand komen. De Inschrijfvoorwaarden van het EV Kenniscentrum te vinden op de website van het EV Kenniscentrum (www.evkenniscentrum.nl).
2. Ingeval op de uitnodiging voor een Evenement melding van beschermende en veiligheidskleding wordt gemaakt, is de Deelnemer aan het Evenement verplicht om zelf te zorgen voor adequate beschermende en veiligheidskleding (ook RIVM richtlijnen), en deze tijdens het Evenement te dragen. Ingeval de Deelnemer niet aan deze verplichting voldoet, kan het EV Kenniscentrum de Deelnemer van het Evenement uitsluiten. Bij uitsluiting blijft het Evenementtarief verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd. Ingeval het Evenementtarief een Netto Evenementtarief betreft, ontvangt Aanvrager een aanvullende factuur ter hoogte van de niet terecht verrekende OOMT- stimuleringen.

ARTIKEL 3 VAN AANMELDING TOT INSCHRIJVING

1. Aanmelding voor een Evenement geschiedt: - Via de boekingstool en/of de webshop van het EV Kenniscentrum.
2. De aanmelding dient te worden vergezeld van de op het Aanmeldingsformulier vermelde aanvullende gegevens, volledige NAW gegevens, mailadres, telefoonnummer, en indien van toepassing Voucher codes.
3. Wanneer de Aanvrager niet tevens de Deelnemer is, bij- voorbeeld in het geval een Deelnemer wordt aangemeld door een bedrijf of instantie, wordt op het Aanmeldingsformulier tevens de naam van de Deelnemer aangegeven. De Deelnemer wordt door het EV Kenniscentrum voor het opgegeven Evenement ingeschreven ingeval de op het Aanmeldingsformulier vermelde aanvullende documenten zijn ontvangen én de Deelnemer aan de eventueel gestelde instroom- of vooropleidingseis(en) voldoet. De Aanvrager en/of Deelnemer ontvangt een bevestiging van de inschrijving. Bij aanmeldingen minder dan twee weken voor Evenementdatum wordt direct een uitnodiging als bedoeld in artikel 3.4 van deze Inschrijfvoorwaarden gestuurd die tevens geldt als bevestiging van de aanmelding. Overeenkomsten met het EV Kenniscentrum komen slechts door de schriftelijke bevestiging van de aanmelding door het EV Kenniscentrum tot stand.
4. Op het Aanmeldingsformulier kunnen de Verhinderdata van de Deelnemer worden aangegeven. De Aanvrager verplicht zich eventuele wijzigingen in deze Verhinder- data tijdig aan het EV Kenniscentrum door te geven. Het gestelde in artikel 6 van deze Inschrijfvoorwaarden is overeenkomstig van toepassing op deze wijzigingen.
5. Wanneer voor een Evenement voldoende aanmeldingen zijn ontvangen, nodigt het EV Kenniscentrum de Deelnemer uit voor het betreffende Evenement. Het EV Kenniscentrum houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de door de Deelnemer aangegeven Verhinderdata en voorkeuren van locatie waarop aan het Evenement kan worden deelgenomen.
6. Wijzigingen van de inschrijving zijn slechts bindend wanneer deze door het EV Kenniscentrum schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 4 DATUM EN LOCATIE EVENEMENT

1. Het EV Kenniscentrum behoudt zich het recht voor de datum en/of locatie van het Evenement waarvoor de Deelnemer is aangemeld c.q. uitgenodigd te wijzigen. Hiervan wordt Deelnemer schriftelijk op de hoogte gesteld door middel van een nieuwe uitnodiging per mail met nieuwe Evenementdata.
2. Per Evenement stelt het EV Kenniscentrum een minimum aantal Deelnemers vast. Het EV Kenniscentrum behoudt zich het recht voor een Evenement geen doorgang te laten vinden, indien het aantal Deelnemers minder is dan het door het EV Kenniscentrum vastgestelde minimum. Het EV Kenniscentrum zal de Aanvrager in een voorkomend geval schriftelijk op de hoogte stellen door middel van een nieuwe uitnodiging per mail met nieuwe Evenementdata. Deze nieuwe uitnodigingsbrief wordt in voorkomend geval zo spoedig mogelijk verstuurd, doch uiterlijk één week voor Evenementdatum.
3. Indien het reeds betaalde Evenementtarief op grond van deze Inschrijfvoorwaarden aan de Aanvrager gerestitueerd dient te worden, dan zal het te restitueren bedrag nooit meer bedragen dan het reeds betaalde Evenementtarief.
4. Indien (een lesdag bij of na aanvang van) het Evenement door overmacht aan de zijde van het EV Kenniscentrum niet kan plaatsvinden, zorgt het EV Kenniscentrum voor een vervangende datum. Hiervoor is aan het EV Kenniscentrum geen vergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 5 BETALING

1. Het Evenementtarief wordt berekend op basis van de tarieven die gelden op de eerste Evenementdatum. Het EV Kenniscentrum stuurt de Aanvrager een factuur waarop het Netto dan wel Bruto Evenementtarief is vermeld, als- mede de eventueel van toepassing zijnde OOMT- stimuleringen.
2. Het verschuldigde Netto dan wel Bruto Evenementtarief dient uiterlijk in zijn geheel op de op de factuur vermelde vervaldatum te zijn voldaan. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de klant of wanneer op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, zullen de verplichtingen van de Aanvrager onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder voorafgaan- de ingebrekestelling.
3. Wanneer betaling van het Evenementtarief niet binnen de daarvoor geldende betalingstermijn door het EV Kenniscentrum is ontvangen, of door automatische incasso kan worden geïncasseerd, is de Aanvrager van rechtswege in verzuim en heeft het EV Kenniscentrum het recht om vanaf de vervaldag, totdat de vordering volledig is betaald, de wettelijke rente vermeerderd met 1% per jaar, in rekening te brengen over het openstaande bedrag.
4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die het EV Kenniscentrum maakt als gevolg van het niet (tijdig) na- komen door de Aanvrager van diens betalingsverplichting, zijn voor rekening van de Aanvrager. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15% (vijftien procent) van de gevorderde hoofdsom (exclusief rente) met een minimum van € 128,00 (één- honderdachtentwintig Euro). Ingeval de werkelijk gemaakte kosten lager zijn dan het minimumbedrag, geldt het minimumbedrag als een contractuele boete. Het door de Aanvrager ingevolge deze bepaling verschuldigde bedrag komt het EV Kenniscentrum ook toe wanneer haar incassomaatregelen zich hebben beperkt tot het verrichten van een of enkele handelingen (bijvoorbeeld het verzenden van slechts één of enkele sommatiebrieven).
5. In afwijking van het gestelde in lid 4 van dit artikel zijn, indien een Aanvrager een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de tarieven van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten’ en artikel 6:96 BW van toepassing.
6. In afwijking van het gestelde in lid 4 van dit artikel, geldt voor een Aanvrager die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, het volgende met betrekking tot de hoogte van de incassokosten:
o - 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering, met een minimum van € 40,00;
o - 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
o - 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
o - 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

ARTIKEL 6 VERSCHUIVING/ANNULERING EVENEMENT

1. Verschuiving
1. De Aanvrager kan de datum van deelname aan een Evenement verschuiven naar een andere Evenementdatum. Dit is kosteloos mits de Aanvrager het verzoek tenminste één week voor Evenementdatum schriftelijk aan het EV Kenniscentrum kenbaar maakt. Bij het schriftelijke verzoek tot verschuiven worden door Aanvrager opnieuw eventuele Verhinderdata van de betreffende Deelnemer doorgegeven.
2. Wanneer de Aanvrager het verzoek om te verschuiven naar een andere Evenementdatum kenbaar maakt binnen één week voor aanvang van het Evenement, is de Aanvrager het Evenementtarief verschuldigd conform het bepaalde in artikel 5 van deze Inschrijfvoorwaarden. Is voor het Evenement het Netto Evenementtarief verschuldigd, dan ontvangt de Aanvrager een aanvullende factuur van de onterecht verrekende OOMT-stimuleringen zoals vermeld op de originele factuur. Het eventueel reeds betaalde Evenementtarief wordt niet gerestitueerd. Is voor het Evenement het Bruto Evenementtarief van toepassing, dan worden de eventueel van toepassing zijnde OOMT-stimuleringen, zoals deze op de originele factuur staan vermeld, niet aan Aanvrager gerestitueerd. Daarboven ontvangt Aanvrager in beide gevallen een nieuwe factuur voor de nieuwe Evenementdatum waarin eventueel van toepassing zijnde OOMT-stimuleringen, al dan niet op voorhand, zijn verrekend. Een nieuwe aanmelding is niet nodig.
3. Ingeval van verschuiving ontvangt de Aanvrager een schriftelijke bevestiging van de verschuiving. Het EV Kenniscentrum zal de Aanvrager in een voorkomend geval schriftelijk op de hoogte stellen door middel van een nieuwe uitnodiging via de mail met nieuwe Evenementdata. Deze nieuwe uitnodigingsbrief wordt in voorkomend geval zo spoedig mogelijk verstuurd.
4. Verschuiving van de datum van deelname aan een Evenement ontheft de Aanvrager niet van de verplichting het Evenementtarief te voldoen binnen de termijn opgenomen in de factuur voor de oorspronkelijke Evenementdatum.
5. In geval van overlijden van 1 e graad verwanten behoudt het EV Kenniscentrum zich het recht voor nadere bescheiden te verlangen om kosteloos te verschuiven.
2. Annulering
1. Een inschrijving voor een Evenement dient door de Aanvrager te worden geannuleerd door middel van een schriftelijk bericht. Het EV Kenniscentrum zal de annulering schriftelijk bevestigen.
2. Bij annulering meer dan één week voor Evenementdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
3. Bij annulering binnen één week voor de Evenementdatum is het volledige Evenementtarief verschuldigd conform het bepaalde in artikel 5 van deze Inschrijfvoorwaarden. Ingeval voor het Evenement een Netto Evenementtarief is verschuldigd, ontvangt Aanvrager een aanvullende factuur van de verrekende OOMT stimuleringen zoals deze op de originele factuur staan vermeld. Het eventueel reeds betaalde Evenementtarief wordt niet gerestitueerd. Is voor het Evenement het Bruto Evenementtarief verschuldigd, dan worden de eventueel van toepassing zijnde OOMT-stimuleringen, zoals deze op de originele factuur staan vermeld, niet aan Aanvrager gerestitueerd.
4. In geval van overlijden van een deelnemer wordt het eventueel reeds betaalde Evenementtarief gerestitueerd. Het EV Kenniscentrum behoudt zich het recht voor nadere bescheiden te verlangen.

ARTIKEL 7 NIET VERSCHIJNEN

1. In het geval een Deelnemer zonder aanvraag tot verschuiving, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze Inschrijfvoorwaarden of zonder annulering als bedoeld in artikel 6 lid 2 van deze Inschrijfvoorwaarden, om welke reden dan ook niet op het Evenement verschijnt, is de Aanvrager het Evenementtarief verschuldigd, conform het bepaalde in artikel 5 van deze Inschrijfvoorwaarden. Is voor het Evenement het Netto Evenementtarief verschuldigd, dan ontvangt de Aanvrager bij niet verschijnen zonder voorafgaande aanvraag tot verschuiving als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze Inschrijfvoorwaarden of zonder annulering als bedoeld in artikel 6 lid 2 van deze Inschrijfvoorwaarden, een aanvullende factuur van de onterecht verrekende OOMT-stimuleringen zoals vermeld op de originele factuur. Het eventueel reeds betaalde Evenementtarief wordt niet gerestitueerd. Is voor het Evenement het Bruto Evenementtarief verschuldigd, dan worden bij niet verschijnen zonder voorafgaande aanvraag tot verschuiving als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze Inschrijfvoorwaarden of zonder annulering als bedoeld in artikel 6 lid 2 van deze Inschrijfvoorwaarden de eventueel van toepassing zijnde OOMT-stimuleringen, zoals deze op de originele factuur staan vermeld, niet aan Aanvrager gerestitueerd.

ARTIKEL 8 VERVANGING DEELNEMER

1. Ingeval het Evenementtarief door een bedrijf wordt betaald, kan een vervanger aan het Evenement deelnemen als dit tenminste één week voor Evenementdatum schriftelijk kenbaar wordt gemaakt.
2. Vervanging is alleen mogelijk bij een Evenement, bestaande uit een opleiding/training. Vervanging is niet mogelijk bij een examen/toets of een opleiding/training gecombineerd met een examen/toets.
3. Ingeval vervanging niet mogelijk is, zijn de verschuivings- dan wel annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 6 van deze Inschrijfvoorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 9 ONTBINDING

1. Het EV Kenniscentrum behoudt zich het recht voor door haar aangeboden prijzen te wijzigen. Indien voornoemde prijswijzingen met betrekking tot een bepaald Evenement in totaal meer dan 10% (tien procent) van de aangeboden prijs exclusief BTW bedragen, dan heeft de Aanvrager het recht de overeenkomst te ontbinden mits de Aanvrager dit binnen 2 (twee) weken na kennisneming van de prijswijziging schriftelijk aan het EV Kenniscentrum meedeelt. De Aanvrager heeft in zulk voorkomend geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde ook. De ontbinding is definitief na schriftelijke bevestiging van het EV Kenniscentrum.
2. Wanneer prijswijziging van in totaal meer dan 10% (tien procent) van de aangeboden prijs exclusief BTW plaats- vindt in verband met het wegvallen van de OOMT- stimulering, heeft zowel de Aanvrager als het EV Kenniscentrum het recht om de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst schriftelijk te ontbinden; in dat geval zijn geen der partijen gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Ingeval de Aanvrager ontbindt, stuurt het EV Kenniscentrum een bevestiging van de ontbinding

ARTIKEL 10 AUTEURS- EN EIGENDOMSRECHT

1. Van het door het EV Kenniscentrum getoonde en/of verstrekte studiemateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. 2. Niets mag uit het studiemateriaal worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het EV Kenniscentrum.
3. Het is niet toegestaan het studiemateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

1. Verbintenissen van het EV Kenniscentrum op grond van deze inschrijfvoorwaarden zijn inspanningsverbintenissen. De aansprakelijkheid van het EV Kenniscentrum is beperkt tot restitutie van het Evenementtarief, voor zover een dergelijke restitutieverplichting uit deze Inschrijfvoorwaarden volgt.
2. Het EV Kenniscentrum is in geen geval aansprakelijk voor gevolg- schade geleden door Aanvragers, Deelnemers of derden.

ARTIKEL 12 PERSOONSGEGEVENS

1. Bij het aanmelden voor een Evenement is het mogelijk dat het EV Kenniscentrum persoonsgegevens van Aanvrager(s) en/of Deelnemer(s) verwerkt. Verwerking van de door Aan- vrager(s) en/of Deelnemer(s) verstrekte persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 2. Het EV Kenniscentrum is nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (de juistheid van) de persoonsgegevens die door de Aanvrager dan wel Deelnemer aan het EV Kenniscentrum worden doorgegeven.
3. Het EV Kenniscentrum verstrekt de door haar opgeslagen persoonsgegevens van Aanvrager(s) en/of Deelnemer(s) nimmer aan derden, tenzij Aanvrager dan wel Deelnemer het EV Kenniscentrum daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven of ingeval het EV Kenniscentrum daartoe wordt verplicht als gevolg van wet- en regelgeving

ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTER

1. Op alle overeenkomsten gesloten met het EV Kenniscentrum is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegd rechter in het arrondissement Midden- Nederland, tenzij het EV Kenniscentrum de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegd rechter verkiest.